Mobile nav
 • US Car Camp

  US Car Camp 2013 cruise til gågaden i Hadsund

 • Forårsmønstring 2014

  HUCC forårsmønstring 2014

 • Søndags cruise

  Cruise til Sæby 2014

 • Forårsmønstring 2015

  HUCC forårsmønstring 2015

 • Hedebo classic

  Udstilling ved Hedebo Camping 2021

 • Tirsdags cruise

  Tirsdags cruise til Tornby strand 2009

Vedtægter

 

Vedtægter for Hjørring US Car Club

§ 1. Klubbens navn

 • Stk. 1
  Klubbens navn : Hjørring US Car Club
  Klubbens adresse : Palle Pallesen, Ingersvej 33, 9800 Hjørring
  E-mail adresse : formandhucc.dk
  Web-site : www.hucc.dk
  CVR nr: 37347825
  Bank: Sparekassen Vendsyssel - Reg. Nr. 9070, Konto nr. 1632669506 

§ 2. Formål

 • Stk. 1
  Formålet med Hjørring US Car Club er, at drive en aktiv klub, hvor man holder amerikaner biler kørende, samt at skabe interesse og videre bringe viden om disse. Udover dette ønsker vi at skabe et godt fællesskab om en sund og kreativ hobby i Hjørring og omegn.
 • Stk. 2
  Klubbens formål er endvidere at hjælpe medlemmerne til, hvis det ønskes, at deres biler fremtræder i original stand.
 • Stk. 3
  Klubben vil forsøge at højne interessen for amerikaner biler, ved at forsøge at afholde forskellige aktiviteter, såsom fælles køreture, træf og lignende arrangementer.
 • Stk. 4
  Vedtægter kan ses på klubbens hjemmeside. Der vil på hjemmesiden være en køretøjs liste, som jævnlig vil blive ajourført med billeder.

 

§ 3. Optagelse - udmeldelse

 • Stk. 1
  Man kan optages som medlem af klubben, hvis man er indehaver af en amerikansk bil eller har planer om at anskaffe en sådan.
 • Stk. 2
  Aldersgrænsen er min. 18 år.
 • Stk. 3
  Ved kørsel, hvor foreningens medlemmer er samlet, skal færdselsloven overholdes, og der skal udvises størst muligt hensyn til den øvrige færdsel.
 • Stk. 4
  Alle aktive betalende medlemmer har tilladelse til at repræsentere klubben med div. mærkater samt T-shirts og jakker med klubbens logo.
 • Stk. 5
  Udmeldelse skal ske ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Tilbagebetaling af kontingent vil ikke være muligt.
 • Stk. 6
  Hvis et medlem bevidst skader klubbens omdømme, deltager i slagsmål, tyveri eller lign. kan han/hun ekskluderes af et flertal i bestyrelsen, med øjeblikkelig virkning. Sker dette er det ekskluderede medlem forpligtet til øjeblikkelig, at stoppe med at bruge effekter offentlig, hvor han/hun kan sættes i forbindelse med klubben.
 • Stk. 7
  Ved eksklusion må jakker og/eller T-shirts med klubbens logo ikke bruges offentlig.

 

§ 4. Generalforsamlingen

 • Stk. 1
  Generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal.
 • Stk. 2
  Til generalforsamlingen bliver der indkaldt skriftlig i form af mail, eller SMS, af formanden senest tre uger før dens afholdelse.
 • Stk. 3
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til formanden, mindst 14 dage før generalforsamlingen. Dagsorden til generalforsamlingen kan ses på hjemmesiden. Eventuelle forslag under dagsordenens punkt "Eventuelt" kan ikke vedtages på generalforsamlingen.
 • Stk. 4
  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmødte antal medlemmer.
 • Stk. 5
  Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling hvis mindst 1/3 af medlemmerne sætter krav herom, eller et flertal i bestyrelsen kræver det. Indkaldelsen skal ske skriftligt med min. 1 mdr. varsel og indkaldelsen skal indeholde dagsorden.
 • Stk. 6
  Ændringer af foreningens vedtægter, ændring af bestyrelsens sammensætning samt opløsning af foreningen, kan kun besluttes ved 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer ved en generalforsamling.
 • Stk.7
  Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog foretages såfremt et eller flere medlemmer ønsker det.
  Der er en stemmeret pr. husstand og det kræves at der er betalt kontingent for året.
  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • Stk. 8
  Den årlige generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent/referent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens beretning
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelses medlemmer på valg
  7. Eventuelt
  8. Valg af revisor
 • Eventuelt ikke fremmødte kandidater, der er på valg, skal på forhånd skriftligt tilkendegive tilsagn til bestyrelsen om kandidatur.

 

§ 5. Bestyrelsen

 • Stk. 1
  Bestyrelsen består af 6 medlemmer.
  Posterne fordeles således:
  1) Formanden
  2) Næstformand
  3) Kasser
  4) Bestyrelses medlem
  5) Webmaster
  6) Suppleant

  Bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen i 1. kvartal, således at bestyrelses formand, bestyrelses medlem og webmaster, er på valg i ulige år, og næstformanden, kassereren og suppleant i lige år.
 • Stk. 2
  Intet medlem kan varetage mere end én post i bestyrelsen. Suppleant deltager i bestyrelsesmøder
 • Stk. 3
  Beslutninger tages af bestyrelsen ved flertals afstemninger, ved stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt. Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning skal dog foretages, såfremt et eller flere medlemmer ønsker det.
 • Stk. 4
  Såfremt et bestyrelsesmedlem ønsker at nedlægge sin post i en valgperiode, varetages denne af suppleanten.

 

§ 6. Bestyrelsens opgaver

 • Stk. 1
  Formanden leder bestyrelsesmøderne, fastsætter tid og sted,
  tilrettelægger klubbens store linier jvf. § 2, og er med til at holde kontakt med beslægtede klubber, samt varetage klubbens ansigt ud af til.
 • Stk. 2
  Næstformanden supplerer og assisterer Formanden.
 • Stk. 3
  Kassereren fører regnskaberne, opkræver kontingent og fører medlemskartotek, samt varetager kontorarbejde.
 • Stk. 4
  Webmaster holder hjemmesiden ajour, i samarbejde med den øvrige bestyrelse.
 • Stk. 5
 • Alle bestyrelsesmedlemmer har stemmeret, dog skal mindst 5 medlemmer af bestyrelsen være fremmødte.
 • Stk. 6
  Alle bestyrelsesmedlemmerne kan fremstå som formand for div. udvalg.
 • Stk. 7
  Ved alle former for arrangementer der planlægges i samarbejde med menige medlemmer af klubben, skal der inden igangsætning, fremlægges et budget som godkendes i den øvrige bestyrelse.
 • Stk. 8
  Der afholdes mindst et bestyrelsesmøde pr. kvartal, eller efter behov.
 • Stk. 9
  Bestyrelsen er ansvarlig for at klubben ikke stifter gæld
 • Stk. 10
  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse

 

§ 7. Tegningsregel

 • Stk. 1
  Foreningen tegnes af formanden i forening med kasseren.

 

§ 8. Kontingent

 • Stk. 1
  Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
 • Stk. 2
  Indbetaling af kontingent sker pr års basis. Kontingentet skal være betalt senest 1. februar. Det anbefales at medlemmer betaler deres kontingent ved hjælp af bankoverførsel, til klubbens konto.
 • Stk. 3
  Kontingentet er fastsat til kr. 200,- pr. kalenderår og dækker husstanden.
 • Stk. 4
  Ændringer af kontingent foregår på generalforsamlingen.
 • Stk. 5
  Regnskabet, som fremlægges på generalforsamling i 1. kvartal, revideres af revisoren.
 • Stk. 6
  Kontingent skal være betalt senest 1. februar, ellers bliver man automatisk udmeldt af klubben.

 

§ 9. Opløsning

 • Stk. 1
  Opløsning af Hjørring US Car Club, kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt med kun det ene punkt på dagsordenen.
 • Stk. 2
  Klubbens evt. formue vil blive bort doneret til et velgørende formål som besluttes af bestyrelsen

 

 

Nyheder