Mobile nav
 • US Car Camp

  Cruise rundt om Mariager fjord 2014

 • Amerikanerbil Weekend

  Amerikanerbil weekend i Mygdal 2016

 • Afmønstring 2020

  HUCC afmønstring 2020

 • Træf i Tårs

  Veteranbil og motorcykeltræf i Tårs 2019

 • Forårsmønstring 2018

  HUCC forårsmønstring i Tversted 2018

 • Marinaen i Frederikshavn

  Cruise til Marinaen i Frederikshavn 2015

Privatlivspolitik

Dato: 8. januar 2020

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra HUCC`s legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger – bortset fra billeder – når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Hjørring US Car Club er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte HUCC`s data ansvarlige, som er:

Palle Pallesen,
Ingersvej 33,
9800 Hjørring
41996355
Mail: formand@hucc.dk

Hjemmeside: http://www.hucc.dk (Her vil aktuelle mailadresser på bestyrelsen kunne findes, se mere her).

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1. Medlemsoplysninger:

Almindelige personoplysninger: Vi registrerer alene almindelige oplysninger f.eks. kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, og mailadresse. Vi registrerer endvidere medlemmets bilmodel og billede af bilen, dette bedes oplyst ved indmeldelse eller efterfølgende indsendes.

Følsomme personoplysninger: Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger. Oplyses foreningens bestyrelse om f.eks. alvorlig sygdom hos et medlem, vil denne oplysning ikke blive registreret.

2. Oplysninger om frivillige:

Almindelige personoplysninger: Vi kan registrerer samme oplysninger om frivillige, som om alle HUCC´s medlemmer, herunder kontaktoplysninger som adresser, telefonnummer og mailadresser. og i nødvendigt omfang bankkontonummer (til brug for udbetaling af f.eks, refusion af udlæg for HUCC eller lign.)

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, f.eks. sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige.

 

HUCC's formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig
 • At loven stiller krav om, at vi behandler dine oplysninger
 • At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger

 Formålene med at behandle oplysninger om HUCC's medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent, sende email og SMS'er med aktiviteter mv. i HUCC til dig
 • At vi kan drive HUCC's aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning
 • At administrere din relation til HUCC.

 Formålene med at behandle oplysninger om HUCC`s frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i HUCC
 • At opfylde lovgivningskrav
 • At kunne udbetale refusion af evt.udlæg for HUCC og lignende

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af HUCC`s berettigede og legitime interesser som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (f.eks. på generalforsamlingen) i henhold til HUCC`s vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af HUCC, herunder betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet, kørsel eller andet arrangement i HUCC
 • At bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi videregiver kun oplysninger om dig til InMobile for at kunne sende dig SMS'er med aktiviteter i HUCC mv., samt UNOEURO som hoster vores hjemmeside.

Hvis det er vedtaget på generalforsamlingen, at HUCC skal være medlem af interesseorganisationer (f.eks. Forenede Danske Amerikanerbilklubber eller Motorhistorisk Selskab), videregiver vi alene de oplysninger, der er nødvendige for at vi kan opfylde kravene til medlemskab i sådanne interesseorganisationer – typisk navn og adresse på vores medlemmer.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi sletter automatisk oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab, er ophørt – f.eks. ved manglende kontingentindbetaling. Vi sletter dog ikke billeder fra arrangementer, hvor du fremgår. Billeder slettes alene hvis vi modtager en specifik henvendelse herom.

Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på medlemmer, til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi, f.eks. til belysning af udviklingen i antallet af medlemmer i HUCC.

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi en oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger anvendes til markedsføring
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken. Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre HUCC's privatlivspolitik. Hvis vi ændre privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Nyheder